Afstemmen beheer na fusie, Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast Fryslân is de gemeente die per 1 januari 2019 is ontstaan door fusie van de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. De werkzaamheden in een fusiegemeente gaan gewoon door terwijl het nog geruime tijd zal duren voordat het nieuwe beleid voor alle onderdelen van de openbare ruimte is geschreven en vastgesteld. In de voormalige gemeenten waren verschillende omstandigheden waardoor het van groot belang is om het reguliere beheer op korte termijn op elkaar af te stemmen.

In afwachting van het vast te stellen nieuwe beleid ondersteunt Witteveen groenprojecten en advies de gemeente met het opstellen en uitwerken van tijdelijke beheerplannen voor onder andere de sportvelden en de speelvoorzieningen. Na een eerste inventarisatie kunnen urgentie en prioriteiten worden bepaald wat betreft regulier onderhoud en calamiteiten op de verschillende sportcomplexen en locaties met speelvoorzieningen.

Daarnaast werkt Witteveen aan een beheerplan voor de bomen in de gemeente. Uiteraard speelt hier het beheer en onderhoud van het bomenbestand een grote rol maar daarnaast is de inventarisatie van de boomveiligheid een belangrijk speerpunt. Ook hier geldt dat de werkmethodieken in de voormalige gemeenten op elkaar afgestemd moeten worden om tot een gezamenlijk en evenwichtig beheer van de bomen in de nieuwe gemeente te komen.

Opdrachtgever gemeente Noardeast Fryslân

Tags: Beheerplan, Afstemmen beleid en beheer na fusie

voetbal

Beheerplan sportvelden

vorige project
volgende project