Project omschrijving

Gebiedsinrichting Beekdal Linde

In het begin van de 20ste eeuw was er veel wateroverlast in het beekdal van de Linde. De Linde is vervolgens gekanaliseerd om het oppervlaktewater snel te kunnen afvoeren. Nu, bijna 100 jaar later, wordt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur en de Kaderrichtlijn Water een gebiedsinrichting voorbereid en uitgevoerd in het beekdal. Belangrijkste doelstellingen zijn om het water langer in het gebied vast te houden en om een positieve impuls te geven aan de natuur langs de oevers, met name aan de grondwater gerelateerde vegetatie. De Linde gaat weer meanderen en door aankoop en grondruil met agrariërs ontstaat langs de oevers een aaneengesloten natuurgebied.

Het projectteam van de provincie Fryslân werkt samen aan de plannen voor het beekdalherstel met Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, die gronden in het beekdal bezitten en beheren. Ook is er intensieve samenwerking met betrokken bewoners die namens de mienskip de belangen van de streek behartigen. Door de brede opzet van het project kan in het beekdal van flank tot flank een gebiedsinrichting worden gerealiseerd, over een lengte van meer dan 15 km. Witteveen groenprojecten en advies levert een technisch medewerker als ondersteuning van het projectteam.

Opdrachtgever provincie Fryslân – werkvelden: project, detachering

Beekdal Linde

vorige project
volgende project