Project omschrijving

Ecologisch werkprotocol aanleg dam

In het landelijk gebied is een nieuwe dam voor landbouwverkeer gerealiseerd om de bereikbaarheid van agrarische percelen te verbeteren, door ze met elkaar te verbinden. Deze ruimtelijke ingreep vindt plaats binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur, die ten oosten van het dorp is vastgesteld. De watergang is een natte Ecologische verbindingszone. In overleg met provincie Friesland is besloten dat de dam aangelegd kan worden als rekening wordt houden met planten- en diersoorten die in het plangebied voorkomen.

We hebben een ecologisch werkprotocol opgesteld waarbij de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat schade aan beschermde soorten nihil is of tot een absoluut minimum wordt beperkt. Werkzaamheden zijen daarom uitsluitend uitgevoerd met apparatuur die de minste schade aan flora en fauna aanricht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de voorkeursperiode. Deze periode is zodanig gekozen opdat de minste schade ontstaat aan planten, zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën. Bovendien zijn mitigerende maatregelen voorgesteld en worden de werkzaamheden aaneengesloten en in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd.

Opdrachtgever gemeente De Fryske Marren – werkvelden: project, beheer

Plangebied in zuidelijke richting

vorige project
volgende project