Project samen voor meer biodiversiteit, Harlingen

 

Wij zijn de kartrekkers van het mooie project ‘Samen voor meer biodiversiteit’. Dit project geeft de biodiversiteit een impuls in het buitengebied van de gemeente Harlingen, in samenwerking met agrariërs, studenten en inwoners. De doelstelling van dit specifieke project is het verkennen van, adviseren over en organiseren van concrete mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Startpunt hierbij zijn in eerste instantie de landbouwgronden en bermen in het buitengebied. In een eventueel later stadium kunnen we dit plan door trekken naar de stad en dorpskernen.

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fasen zijn nu bijna doorlopen. Van de 25 agrariërs zijn maar liefst 21 agrariërs enthousiast om mee te doen met de nulmeting. Studenten van het Van Hall Larenstein hebben dit onderzoek onder begeleiding van Witteveen groenprojecten en advies uitgevoerd. Daarnaast is een adviesgroep gevormd met inwoners van Harlingen. Kritische burgers uit de stad, natuuronderzoekers, agrariërs, deze groep mensen laten de stem horen van Harlingen. Met deze adviesgroep, IVN Natuureducatie en Witteveen groenprojecten en advies komen we tot concrete vergroeningsacties ten behoeve van de biodiversiteit. In eerste instantie in het buitengebied, maar uiteindelijk ook voor in de stad.

Tags: Visie en Beleid, Kansenanalyse biodiversiteit
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Harlingen
Samen voor biodiv. Harlingene
Projecten Visie en Beleid