Project omschrijving

Ecologisch werkprotocol Harlingen

 

 

 

 

 

Voor gemeente Harlingen heeft Witteveen Groenprojecten en Advies ecologische werkprotocollen opgesteld die van toepassing zijn voor het bestendig beheer en onderhoud in de gemeente. In deze ecologische werkprotocollen staan richtlijnen waarmee de gedragscode soortenbescherming gevolgd kan worden.

Het uitganspunt van de Wet Natuurbescherming is dat er geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, planten én hun leefomgeving. Daarbij geldt ook een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Door als gemeente volgens een gedragscode te werken hoeven zij niet voor elke beheeractiviteit met beschermde soorten een ontheffingsprocedure te doorlopen. De gedragscode is per beheermaatregel praktisch vertaald en beschrijft hoe de gemeente Harlingen aan de gedragscode kan voldoen.

Opdrachtgever: gemeente Harlingen

Werkvelden: ecologisch werkprotocol, ecologie, gedragscode

vorige project
volgende project