Monitoring nazorg jonge bomen, Leeuwarden

 

In oktober 2013 zijn bij een zware storm bijna 1.000 bomen omgewaaid in gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft besloten om de meeste van deze bomen te vervangen door nieuwe exemplaren. Deze jonge bomen zijn in de winter van 2016 volgens bestek aangeplant. Deze nieuwe bomen staan verspreid in de stad en in de omliggende dorpen.

Witteveen houdt de komende twee jaren toezicht op de vitaliteit, de groei en de nazorg van de bomen. In een aantal ronden per jaar wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de bomen goed zijn aangeslagen, voldoende groeien en of ze op de juiste wijze worden onderhouden. Per ronde wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd wat de bevindingen zijn. De rapportages zijn van belang om te kunnen beoordelen en vast te leggen of het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het bestek en het kwaliteitsplan dat de aannemer heeft opgesteld. Aan de hand van de rapportages kan actie worden ondernomen om het beheer en onderhoud van de bomen waar nodig bij te sturen.

Tags: Bomen, Monitoring
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Leeuwarden
Nazorg jonge bomen Leeuwarden
Projecten Bomen