BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Niek Witteveen

Lisa van Dijk

Bedrijfsleider

In onze omgeving komt er steeds meer focus voor het behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit is voor de mens cruciaal. Om er voor te zorgen dat ecosystemen goed functioneren dient er verscheidenheid van soorten te zijn. Deze ecosystemen en biodiversiteit zijn van groot belang voor onze voedselproductie, het reguleren van waterkwaliteit, bestuiving door bijen en natuurrecreatie. Wij als mens moeten er voor zorgen dat dit behouden blijft. In de natuur, in de stad en op het plattenland. De afgelopen jaren ben ik mij gaan realiseren hoe trots we op Nederland mogen zijn en hoe belangrijk het is om juist in ons eigen land de natuur te behouden, te beschermen en te ontwikkelen. De bewustwording van mensen hierover is iets waar ik mij ook graag voor inzet. Binnen Witteveen groenprojecten en advies begeleid ik het team om tot mooie producten en diensten te komen. Wanneer iedereen het naar zijn zin heeft heb ik het ook naar mijn zin! Ook ben ik over het algemeen de eerste contactpersoon voor opdrachtgevers. Ik hou ervan om samen met de opdrachtgever tot mooie innovatieve ideeën te komen.

Lisa van Dijk

Sven Nelis

Projectleider & Adviseur Groen

“Ecologie en non-ecologische belangen zijn niet zwart-wit; er zijn een heleboel groentinten die mogelijk zijn. Een goed afwegingskader, beleid en ontwerp staan aan de basis van een goed werkende symbiose. Denk in kansen, niet in onmogelijkheden. Daarnaast is het goed om te beseffen dat niet alles kan. Het draait om goed doordachte keuzes”

In Nederland beseffen we steeds meer dat ecologie een belangrijke rol speelt in een gezonde leefomgeving. Ecosysteemdiensten, natuurinclusieve landbouw, ecologisch groenbeheer; allemaal termen die steeds vaker de revue passeren. Maar hoe pas je dat toe op een bestaande situatie? Kunnen andere belangen als veiligheid, recreatie en economische activiteiten dan nog wel doorgaan? Tijdens en na mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer (richting Natuur- en Landschapstechniek/Toegepaste Ecologie) heb ik ruime ervaring opgedaan met het inventariseren en analyseren van aanwezige natuurwaarden en (gebruiks-)actoren, om hier vervolgens een goed doordacht beleids-, beheer of inrichtingsplan voor te schrijven in opdracht van diverse instanties. Daarnaast ben ik als ecoloog betrokken bij het verzorgen van voortrajecten (quickscans, nader onderzoeken, ontheffingstrajecten) en het begeleiden van het uitvoeringstraject.

Sven Nelis

Niek Heijnen

Projectleider & Adviseur Groen

Met een opleiding milieukunde en een verbreding in stedelijke ontwikkeling wil ik een brug slaan tussen ecologie en planologie. Ik ben van mening dat een samenwerking van deze vakgebieden meer effect heeft dan wat ze afzonderlijk van elkaar zouden bereiken. De wisselwerking tussen het groene en grijze milieu is wat mij interesseert. In mijn werk streef ik naar leefbare, inclusieve en veilige groene inrichtingen, met oog voor klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit. Met een integrale kijk op het systeem, het karakter van de omgeving en de wensen van de gebruiker probeer ik de puzzel compleet te maken. Hierbij probeer ik de kansen die groen biedt zoveel mogelijk te benutten.

Niek Heijnen

Jessica van der Pol

Projectleider & Adviseur Groen

Tijdens mijn opleiding Technische Planologie heb ik veel geleerd over de systemen die samen onze omgeving vormen. Tijdens projecten heb ik geleerd dat alles met elkaar verbonden is. Een beoogd resultaat behalen is vaak niet zo voor de hand liggend als je zou denken, dit maakt deze uitdagingen wat mij betreft alleen maar leuker. Ik voel me gedreven om: goed te doen, zoveel mogelijk informatie aan de oppervlakte te halen, meer positief dan negatief achter te laten en vooral de synergieën te zoeken tussen verschillende systemen. Een oplossing op maat die zoveel mogelijk belangen behartigd. Groen is daarbij van extra belang omdat het zoveel positieve effecten heeft op meerdere systemen: het welzijn van mens en dier, de bodem, het water, de atmosfeer enzovoort. Veel mensen staan niet stil bij hun omgeving, vaak wordt het pas duidelijk hoeveel de omgeving betekent als er iets verandert. Dat de leefomgeving deel uitmaakt van grotere systemen is iets wat steeds meer mensen zich gaan realiseren, kijk maar naar de opkomst van circulariteit in de economie en de groeiende interesse in klimaatverandering. Dat maakt het heden een hele boeiende en leerzame tijd om meer ervaring op te doen met ruimtelijke vraagstukken. Kortom; het zoeken naar de beste oplossing voor ruimtelijke vraagstukken is een uitdaging die ik met open armen ontvang.

Jessica van der Pol

Franke Willem Hoekstra

Projectleider & Adviseur Groen

De afgelopen jaren heb ik mij met allerlei vraagstukken op het gebied van onze groene buitenruimte bezig gehouden. Dat varieert van het maken van groenontwerpen en beplantingsplannen tot de advisering voor groen van ruimtelijke plannen. Het is zaak om gezamenlijk op te trekken met groene en civiele werken. Deze sluiten vaak bij elkaar aan in de openbare ruimte.

Ik ga dan ook voor ‘beheerbewust ontwerpen’. Een ontwerp kan nog zo mooi lijken, het moet ook te beheren zijn. En door mijn praktische ervaring en instelling zie ik mogelijkheden en juist onmogelijkheden. In mijn ogen moeten groen en grijs meer met elkaar optrekken. En dat begint doorgaans al aan de ontwerptafel. Neem als voorbeeld een boom; op de tekening is deze zo geplaatst, alleen in de praktijk moet deze boom wel voldoende ondergrondse groeiruimte tot zijn beschikking hebben. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Zorg verder voor diversiteit in je beplanting en stap af van monocultuur. Monoculturen maken groenelementen kwetsbaar voor allerlei ziekten en plagen, denk alleen maar eens aan de eikenprocessierups. Zie vooral de voordelen en kansen van diversiteit en probeer op deze manier bij te dragen aan het hogere doel en dat is het vergroten en herstellen van biodiversiteit.

Franke Willem Hoekstra

Marja Roorda

Projectleider & Adviseur Groen

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de groene omgeving en natuurlijke processen. Tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer heb ik veel kennis opgedaan over natuurgebieden en het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen. Ik heb mij verdiept in de stedelijke omgeving en gezien hoe belangrijk het is om rekening te houden met klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Het wordt steeds zichtbaarder dat het klimaat verandert en er liggen veel kansen om de leefomgeving groener en klimaatbestendig in te richten. Elk gebied is weer anders en brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Ik ben gedreven om aan de slag te gaan met deze vraagstukken en verschillende projecten die bijdragen aan de groene omgeving.

Marja Roorda

Maarten Klein

Projectleider & Adviseur Groen

Na het afronden van mijn grafische opleiding ben ik Bos- en Natuurbeheer gaan studeren aan Van Hall Larenstein. Hier heb ik geleerd om mijn brede interesse in de natuur toe te passen in de praktijk. Het opstellen van inrichtingsplannen, het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het maken van beheerplannen zijn enkele vaardigheden die mij zijn bijgebracht tijdens deze opleiding. Mijn passie voor groen geeft mij de motivatie om mijzelf in te zetten voor een omgeving waarbij leefbaarheid en biodiversiteit hand en hand gaan. Door dit te combineren met mijn creativiteit hoop ik een bijdragen te kunnen leveren aan een samenleving die zich bewust is van de vele positieve effecten die de natuur met zich mee brengt.

Maarten Klein

Partner Nationale Bijenstrategie

Wij zijn trotse partner van de Nationale Bijenstrategie! Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft deze strategie opgezet met als doel dat er  in 2030 meer bijensoorten zijn, met een stabiele of positieve populatietrend. Ook moet de verspreiding van bijen in heel Nederland zijn toegenomen. Wij werken hier graag aan mee.  In onze naaste leefomgeving kan er nog veel verbeterd worden, zowel voor de bijen als voor de biodiversiteit in het algemeen.

Wij maken plannen met daarin toekomstperspectief voor overheden en bedrijven. We creëren visies en maken beleid. In al onze projecten dragen we bij aan de biodiversiteit ten behoeve van de bestuivers.

bijenstrategie