BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Ing. Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Ing. Carolien Reynders

“Ik vind het belangrijk dat voorstellen en oplossingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Door beleid en praktijk bij elkaar te brengen ontstaat een beter resultaat. Dat geldt voor het opstellen van visies, beleidsplannen en beheerplannen, maar ook voor uitvoeringsplannen en bestekken”

Als groeningenieur heb ik ruim 30 jaar als zelfstandig adviseur voor gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven gewerkt. Daarmee heb ik een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van groen in de breedste zin van het woord, van speelvoorziening tot landgoed en van bermbeheer tot begraafplaats. Directievoeren en toezichthouden op aanleg, beheer en onderhoudsprojecten heeft mij veel inzicht gegeven in de praktische kant van het vak. Op deze kennis kan ik vertrouwen, zowel in het beheer van stedelijk groen maar ook in de ontwikkeling van natuur en landschap. Ik werk graag projectmatig en streef naar een goede kwaliteit, ik ben oplossingsgericht, zorgvuldig en zoek naar creatieve oplossingen.

Adviseur ecologie & ruimtelijke planvorming, Sven Nelis

“Ecologie en non-ecologische belangen zijn niet zwart-wit; er zijn een heleboel groentinten die mogelijk zijn. Een goed afwegingskader, beleid en ontwerp staan aan de basis van een goed werkende symbiose. Denk in kansen, niet in onmogelijkheden. Daarnaast is het goed om te beseffen dat niet alles kan. Het draait om goed doordachte keuzes”

In Nederland beseffen we steeds meer dat ecologie een belangrijke rol speelt in een gezonde leefomgeving. Ecosysteemdiensten, natuurinclusieve landbouw, ecologisch groenbeheer; allemaal termen die steeds vaker de revue passeren. Maar hoe pas je dat toe op een bestaande situatie? Kunnen andere belangen als veiligheid, recreatie en economische activiteiten dan nog wel doorgaan? Tijdens en na mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer (richting Natuur- en Landschapstechniek/Toegepaste Ecologie) heb ik ruime ervaring opgedaan met het inventariseren en analyseren van aanwezige natuurwaarden en (gebruiks-)actoren, om hier vervolgens een goed doordacht beleids-, beheer of inrichtingsplan voor te schrijven in opdracht van diverse instanties. Daarnaast ben ik als ecoloog betrokken bij het verzorgen van voortrajecten (quickscans, nader onderzoeken, ontheffingstrajecten) en het begeleiden van het uitvoeringstraject.

Bc. Wildlifemanagement, Lisa van Dijk

In onze omgeving komt er steeds meer focus voor het behoud van biodiversiteit. Hier in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Biodiversiteit is voor de mens cruciaal. Om er voor te zorgen dat ecosystemen goed functioneren dient er verscheidenheid van soorten te zijn. Deze ecosystemen en biodiversiteit zijn van groot belang voor onze voedselproductie, het reguleren van waterkwaliteit, bestuiving door bijen en natuurrecreatie. Wij als mens moeten er voor zorgen dat dit behouden blijft. In de natuur, in de stad en op het plattenland. Tijdens mijn studie wildlife management heb ik mijn interesse voor het beheer van wilde dierpopulaties, van bij tot neushoorn, en hun leefomgeving gecreëerd. Na vele stages en vrijwilligerswerk in het buitenland bij verschillende nationale parken ben ik mij gaan realiseren hoe trots we op Nederland mogen zijn en hoe belangrijk het is om juist in ons eigen land de natuur te behouden, te beschermen en te ontwikkelen. De bewustwording van mensen hierover is iets waar ik mij ook graag voor inzet. Ik ben erg gedreven om aan de slag te gaan met natuurbehoud en duurzaamheid. Deze passie combineer ik met mijn communicatieve vaardigheden om in ieder project tot concrete resultaten te komen.

Milieukundig ingenieur, BSc, Niek Heijnen

Met een opleiding milieukunde en een verbreding in stedelijke ontwikkeling wil ik een brug slaan tussen ecologie en planologie. Ik ben van mening dat een samenwerking van deze vakgebieden meer effect heeft dan wat ze afzonderlijk van elkaar zouden bereiken. De wisselwerking tussen het groene en grijze milieu is wat mij interesseert. In mijn werk streef ik naar leefbare, inclusieve en veilige groene inrichtingen, met oog voor klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit. Met een integrale kijk op het systeem, het karakter van de omgeving en de wensen van de gebruiker probeer ik de puzzel compleet te maken. Hierbij probeer ik de kansen die groen biedt zoveel mogelijk te benutten. Multifunctionaliteit is hierbij het sleutelwoord. Elke locatie vraagt om maatwerk; zo heeft elke stad, gemeente of gebied haar eigen karakter en aandachtspunten. Dit maatwerk in combinatie met het steeds ontwikkelende groene werkveld maakt dat geen opdracht hetzelfde is en wat dit werk zo interessant maakt.

BSc. Technische Planologie, Jessica van der Pol

Tijdens mijn opleiding Technische Planologie heb ik veel geleerd over de systemen die samen onze omgeving vormen. Met projecten zoals het maken van: een waterplan, een mobiliteitsplan en gebiedsontwikkelingsplannen heb ik geleerd dat alles met elkaar verbonden is. Een beoogd resultaat behalen is vaak niet zo voor de hand liggend als je zou denken, dit maakt deze uitdagingen wat mij betreft alleen maar leuker. Ik voel me gedreven om: goed te doen, zoveel mogelijk informatie aan de oppervlakte te halen, meer positief dan negatief achter te laten en vooral de synergieën te zoeken tussen verschillende systemen. Een oplossing op maat die zoveel mogelijk belangen behartigd. Groen is daarbij van extra belang omdat het zoveel positieve effecten heeft op meerdere systemen: het welzijn van mens en dier, de bodem, het water, de atmosfeer enzovoort. Veel mensen staan niet stil bij hun omgeving, vaak wordt het pas duidelijk hoeveel de omgeving betekent als er iets verandert. Dat de leefomgeving deel uitmaakt van grotere systemen is iets wat steeds meer mensen zich gaan realiseren, kijk maar naar de opkomst van circulariteit in de economie en de groeiende interesse in klimaatverandering. Dat maakt het heden een hele boeiende en leerzame tijd om meer ervaring op te doen met ruimtelijke vraagstukken. Kortom het zoeken naar de beste oplossing voor ruimtelijke vraagstukken is een uitdaging die ik met open armen ontvang.

Partner Nationale Bijenstrategie

Wij zijn trotse partner van de Nationale Bijenstrategie! Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft deze strategie opgezet met als doel dat er  in 2030 meer bijensoorten zijn, met een stabiele of positieve populatietrend. Ook moet de verspreiding van bijen in heel Nederland zijn toegenomen. Wij werken hier graag aan mee.  In onze naaste leefomgeving kan er nog veel verbeterd worden, zowel voor de bijen als voor de biodiversiteit in het algemeen.

Wij maken plannen met daarin toekomstperspectief voor overheden en bedrijven. We creëren visies en maken beleid. In al onze projecten dragen we bij aan de biodiversiteit ten behoeve van de bestuivers.