Gebiedsinrichting, Koningsdiep

 

Het Koningsdiep stroomt van de Drentse provinciegrens via Bakkeveen en Beetsterzwaag in de richting van Aldeboarn en Akkrum. Langs de oevers van het Koningsdiep worden agrarische percelen ingericht voor de natuur. De sloten worden verondiept of gedempt, waardoor het water langer in het stroomgebied wordt vastgehouden wat gunstig is voor de natuur. In samenspraak met terreinbeheerders, Wetterskip Fryslân en de mienskip worden plannen uitgewerkt om de doelstellingen voor Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen. Witteveen groenprojecten en advies levert ondersteuning voor het projectteam van Provincie Fryslân om in de middenloop van de beek een aantal deelplannen tot uitvoering te brengen.

Bij het ontwikkelen van de ontwerpplannen zijn onder andere hydrologen en ecologen, een landschapsarchitect en een vastgoeddeskundige betrokken. Om ervoor te zorgen dat de ontwerpplannen op de juiste wijzen worden opgenomen in het bestek zijn we betrokken bij het opstellen van het bestek en vervolgens bij directie en toezicht in het veld als de aannemer de plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Tags: Inrichting openbare ruimte, Gebiedsinrichting
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Provincie Fryslân
Gebeidsinrichting Koningsdiep
Projecten Inrichting openbare ruimte