Herstelprogramma oevers en kaden, Griene dyk en Mardyk

De Griene Dyk en de Mardyk liggen langs het Sneekermeer en maakten deel uit van het “Herstelprogramma oevers en kaden” van Wetterskip Fryslân. Witteveen heeft hiervoor een integraal omvormings- en inrichtingsplan opgesteld, alsmede het beheerplan. Ook hebben we directie gevoerd tijdens de uitvoering van de plannen. Door de Provincie Fryslân is subsidie toegekend voor het project, waarmee de integrale aanpak van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische aspecten extra waardering kreeg.

De wensen van natuurbeheerders, overheden en grondeigenaren hadden de prioriteit:

  • Een natuurlijk waterpeilbeheer;
  • De aanleg en het herstel van rietoevers;
  • Het vergroten van het stroom- en overloopgebied in dit deel van de Friese boezem.

Op detailniveau was hierbij aandacht voor het realiseren van open plekken, staand dood hout, zoom- en mantelvegetaties, gradiënten in bijvoorbeeld licht/donker en natuurlijk het toepassen van inheems sortiment.

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Tags: Visie & Beleid, Herstelprogramma

Griene Dyk

Griene Dyk

vorige project
volgende project